آموزش در استان

در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تعداد دانشگاههای دولتی استان های آذربایجان غربی ۴ دانشگاه بوده است. در استان آذربایجان غربی در سال ۹۲،  ۲۴۷۶۸ نفر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده اند که درصد قبولی آنها ۱۴ درصد بوده است.

آمار شرکت کنندگان در آزمون دکتری را در در استان آذربایجان غربی ۵۳۴۳ نفر اعلام کرد که درصد قبولی آنها  ۶۶٫۴ بوده است. مجموع دانشجویان استان آذربایجان غربی را ۱۲۸۱۶۲ نفر می باشد و تعداد کل اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان آذربایجان غربی ۱۴۵۷ نفر است.

تعداد انجمن های علمی دانشگاههای آذربایجان غربی  ۵۱ انجمن علمی دانشجویی است و تعداد کانون های فرهنگی در دانشگاه های آذربایجان غربی ۱۵ کانون است. تعداد نشریات دانشجویی در استان آذربایجان غربی ۳۲ نشریه است. تعداد تشکلهای اسلامی دانشجویی در استان غربی به ۵ تشکل می رسد.

آموزش

مراکز فنی حرفه ای

آموزش

دانشگاه های استان