جغرافیا

چکیده

استان آذربایجان غربی با وسعت ۳۷۴۱۲ کیلومترمربع بین ۴۴ درجه و ۳ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۵ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۶ دقیقه عرض شمالی، در شمال غرب ایران واقع شده است.
این استان از شمال به جمهوري خود مختار نخجوان و کشور ترکیه و از شرق به استان آذربایجان شرقی و از جنوب به استان کردستان و از غرب به کشورهاي ترکیه و عراق محدود می شود . براساس تقسیمات کشوري سال ۹۰ استان آذربایجان غربی داراي ۱۷ شهرستان، ۴۰ بخش، ۴۲ شهر، ۱۱۳ دهستان و ۴۵۳۱ آبادي داراي سکنه میباشد.

درباره استان

اقلیم

اقلیم

شهرستان-های-استان

شهرستان های استان

ارتفاعات

ارتقاعات