جمعیت

مشخصات جمعیتی

جمعيت استان آذربايجان غربي طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ برابر ۳۲۶۵۲۱۹ نفر ميباشد كه از مجموع جمعيت۱۶۵۸۳۱۹ نفر مرد و ۱۶۰۶۹۰۰ نفر زن ميباشد.بر اين اساس نسبت جنسي در استان برابر ۱۰۳ بدست ميآيد به عبارت ديگر، در مقابل هر ۱۰۰نفر زن ۱۰۳ نفر مرد وجود داشته است.

جمعیت کشور و استان طی سرشماریها ۱۳۹۵ -۱۳۴۵

جمعیت6

سهم جمعيتي استان در كشور از ۲۲ / ۴ در سال ۱۳۴۵ به ۰۹ / ۴ درصد درسال ۱۳۹۵ رسيده است كه نشانگر كاهش سهم جمعتي استان در كشور مي باشد و نرخ رشد جمعتي در استان طي ۷ دوره سرشماري اخير فقط در سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰ بالاتر از ميانگين كشوري بوده است.

وضعیت سکونت جمعیت

براساس وضع سکونت جمعيت، در استان آذربايجان غربي ۲۱۳۶۲۰۳ نفر( ۴ / ۶۵ )ساكن در نقاط شهري و ۱۱۲۹۰۱۶ نفر ( ۶ / ۳۴ درصد) در نقاط روستايي سکونت داشته اند. طبق جدول ذيل ميتوان گفت كه طي فاصله ۱۰ ساله در استان يعني از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به جمعيت شهري استان به ميزان ۴۱۱۲۴۹ نفر افزوده شده ونيز تعداد ۱۹۴۸۹ نفر از جمعيت روستايي كاسته شده است.

 

جمعیت7

طي فاصله ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نرخ رشد جمعيت شهري ۱۶ / ۲ درصد و نرخ رشد جمعيت روستائي ۱۷ / ۰ – درصد بوده است.