سطح سواد استان

وضع سواد در سال ۱۳۹۵

بالاترين نرخ باسوادي در بين شهرستانهاي استان مربوطه به شهرستان اروميه با ۵ / ۸۵ درصد ميباشد. شهرستانهاي ماكو و مياندوآب به ترتيب با ۴ / ۸۴ و ۱ / ۸۳ درصد در رتبه دوم و سوم قرار ميگيرند شهرستان چالدران با نرخ باسوادي ۹ / ۷۲ درصد كمترين نرخ باسوادي رادارا ميباشد.
در مناطق شهري، شهرستانهاي ماكو، پلدشت و اروميه به تربيت با ۵ / ۸۹ ، ۹ / ۸۸ و ۸ / ۸۸ بيشترين نرخ باسوادي را دارند شهرستان پيرانشهر با ۷ / ۷۹ درصد كمترين نرخ با سوادي در مناطق شهري را به خود اختصاص داده است. همچنين در مناطق روستايي بيشترين نرخ باسوادي مربوط به شهرستان مياندوآب با ۶ / ۷۷ درصد و كمترين آن مربوط به شهرستان اشنويه ۷ / ۶۴ درصد ميباشد.

در مناطق شهري، شهرستانهاي ماكو، پلدشت و اروميه به تربيت با ۵ / ۸۹ ، ۹ / ۸۸ و ۸ / ۸۸ بيشترين نرخ باسوادي را دارند شهرستان پيرانشهر با ۷ / ۷۹ درصد كمترين نرخ با سوادي در مناطق شهري را به خود اختصاص داده است.همچنين در مناطق روستايي بيشترين نرخ باسوادي مربوط به شهرستان مياندوآب با ۶ / ۷۷ درصد و كمترين آن مربوط به شهرستان اشنويه ۷ / ۶۴ درصد ميباشد.

جمعیت11

وضعیت سواد به تفکیک شهرستان و مناطق شهری و روستایی – سرشماری ۱۳۹۵

جمعیت12